Kalendarium

1845 

29 listopada Ludwik Mierosławski (1814-1878) przewidywany na wodza naczelnego powstania wygłasza przemówienie w Paryżu , w którym informuje o planach wybuchu walk i zapewnia szlachtę o ewolucyjnych zmianach społecznych

24 grudnia Ludwik Mierosławski jako pełnomocnik Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, pod fałszywym nazwiskiem Paul Victor Secourgeon udał się do Poznania

31 grudnia   do   Poznania  przybył Ludwik  Mierosławski. Powzięto decyzję o powołaniu Rządu Narodowego, którego siedzibą miał być Kraków

1846

4 stycznia
  zjazd  organizacji  spiskowych  ze   wszystkich  zaborów  z udziałem Ludwika Mierosławskiego, który ustalił powołanie Rządu Narodowego i wyznaczyły termin  wybuchu powstania na noc 21/22 lutego.  Skład  Rządu:  Ludwik   Jędrzej   Gorzkowski  (1911 – 1857)  z Wolne Miasto Kraków),  Karol  Liebelt (1807-1875) – Wielkie Księstwo Poznańskie, Jan Józef Tyssowski (1811-1857)-Galicja, Jan Baptysta Alcyato (1809-1855)-emigracja TPD, Wiktor Heltman (1796-1874)-emigracja TPD. Wodzem naczelnym został Ludwik Mierosławski, który ustanowił dowódców: Władysława Dzwonkowskiego (1818-1880), Bronisława Dąbrowskiego (1815-1880), Teofila Magdzińskiego

12 stycznia Ludwik Mierosławski przybył do Krakowa

18, 22, 24, 26 stycznia zebrania spiskowców z Krakowa i Galicji z Ludwikiem Mierosławskim, podczas których ustalono szczegóły kampanii zbrojnej, przygotowaniu dokumentów i regulaminów powstańczych oraz nominowania Rządu Narodowego.

28 stycznia Ludwik Mierosławski udał się w  drogę powrotną do Poznania

5 lutego   Henryk  Poniński  w  40-stronicowym  donosie   zdradził pruskiemu radcy rządowemu do spraw wojska i policji w Poznaniu Juliusowi von Minutoli, plany powstania i pełną listę przywódców wielkopolskiej organizacji.

7 lutego do Krakowa przybył Jan Chrzciciel Alcyato mający reprezentować TDP w Rządzie Narodowym

11-12 lutego narada spiskowców w Warszawie, na której Bronisław Dąbrowski opracował projekt zajęcia Siedlec i Dęblina

12 lutego aresztowanie Ludwika Mierosławskiego w Świnarach koło Kłecka (obecnie powiat gnieźnieński)

13 lutego początek aresztowań przez policję lwowską tamtejszych konspiratorów, co uniemożliwiło podjęcie walk

14 lutego aresztowanie spiskowców w Poznaniu i Wielkim Księstwie Poznańskim w tym Karola Liebelta oraz 70 osób. W efekcie aresztowano ponad 360 powstańców.

18 lutego do Krakowa zostały sprowadzone wojska austriackie pod dowództwem Ludwika von Collina w sile 800 piechoty, 150 kawalerzystów, 3 działa polowe

18 lutego nieudana wyprawa na Tarnów.W nocy z 18 na 19 lutego  pod Lisią Górą chłopi rozbrajają oddział powstańczy Franciszka Wiesiołowskiego.

18 lutego pierwsze ataki chłopów na dwory ziemiańskie, urzędników dworskich, powstańców

18-21 lutego odczytanie odezw powstańczych w Nowym Brzesku, Igołomi, Wawrzeńczycach, Luborzycy

19–21 lutego nasilenie ataków chłopów na ziemian

20 lutego Bronisław Dąbrowski odwołuje powstanie w Królestwie Polskim i opuszcza kraj

20 lutego powstańcy oraz górnicy atakują wojska austriackie w Chrzanowie, Krzeszowicach i Jaworznie

20 lutego zbiórka oddziału powstańczego w Łaganowie k/Proszowic, dowódcą został Ludwik Jordan

20/21 lutego walki uliczne w Krakowie

21 lutego atak na sotnię Kozaków w Proszowicach

21–23 lutego powstanie w Chochołowie tzw. poruseństwo

21–22 lutego  nieustanne  ataki  na wojska austriackie powstańców
z Krakowa pod dowództwem Józefa Mullera i Miechowa pod dowództwem Zygmunta Jordana i Alojzego Wendy oraz grupy Jana Mikułowskiego

21-22 lutego nieudany atak oddziału Pantaleona Potockiego na Siedlce. Dowódca został schwytany , osądzony i skazany na śmierć 17 maja 1846

22 lutego uformowanie Rządu Narodowego i ogłoszenie Manifestu Rządu Narodowego

22 lutego wyjście wojsk austriackich z Krakowa do Wolnego Miasta Podgórza

22 – 23 lutego ogłoszenie Manifestu Rządu Narodowego i proklamowanie ogólnonarodowego

24 lutego  Jan Józef Tyssowski zostaje dyktatorem powstania

24 lutego do Krakowa wkroczył oddział pod dowództwem Jana Skarżyńskiego, który został wodzem naczelnym powstania

24 lutego oddział kapitana Antoniego Lipczyńskiego zajął opuszczone Podgórze, Austriacy ewakuowali się także z Wieliczki, nad którą władzę objął Edward Dembowski w imieniu Rządu Narodowego. Do Wieliczki przybył pułkownik Jakub Suchorzewski

26 lutego bitwa pod Gdowem

27 lutego procesja z Krakowa na Podgórze, ginie Edward Dembowski wraz z innymi osobami

1 marca pod Krakowem stanęły wojska austriackie i zażądały kapitulacji miasta w ciągu 48 godzin

3-4 marca    Rząd Narodowy wraz z oddziałami powstańczymi wycofał się z Krakowa do Krzeszowic, w pobliżu któych przekroczył granicę Prus. Do Krakowa weszły oddziały rosyjskie a 7 marca oddziały austriackie i pruskie

7 marca Tyssowski z 1500 uczestnikami powstania został internowany przez władze pruskie

7 marca rządy w Krakowie objął jako cywilny naczelny hrabia Henryk Castiglione

15 kwietnia Wolne Miasto Kraków przestaje istnieć

16 listopada teren Wolnego Miasta Krakowa włączono do Austrii